Delcevo - Makedonija
ГЛАВНО МЕНИ
•  Општи информации
•  Инфраструктура
•  Демографија
•  Клима
•  Култура
•  Историјат
•  Телефонски именик
•  Спорт
•  Галерија
 
•  FORUM
•  CHAT
 
•  Контакт
•  Impressum
•  Линкови
 Телефонски именик
Поважни телефони
Поважни телефонски броеви во Општина Делчево
(карактеристичен број за Делчево е 033)

А

Автобуска станица

411-141

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

- агростаница

411-282

Агропин ДОО

- земјоделска аптека

410-940

Агрофарм

- земјоделска аптека

411-125

Акусмедика ПЗО

413-313

- општа ординација со биохемиска лабораторија

Аптека Дел-фарм

413-413


Б

Билна аптека Екселант

410-550

- производство на лекови од растително потекло

Брегалница ЈП

411-254

- комунални дејности


В

ВМРО-ДПМНЕ-Делчево

413-144


Г

Гимназија ,,М.М.Брицо“

411-864


Д

Детска градинка „Весели цветови“

411-272

Детско одморајиште „Голак“

411-290

ДЗГР-Одделение за премер и Катастар

411-435

Дом на култура „Н.Ј.Вапцаров“

411-133


З

Завод за вработување на РМ

411-160

Здравствен дом ,„Гоце Делчев“

412-602

Здружение на возачи

411-408

ЗПП на РМ-филијала Делчево

411-256


Ј

ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор

411-598


М

Македонија АД за осигурување

 

- експозитура

411-116

Македонија пат-РЕ Делчево

411-700

Македонска пошта ЈП

 

- подружница Делчево

411-755

- пошта Тработивиште

434-245

Македонски телекомуникации АД

 

- ПЦ подружница Делчево

411-111

Македонски шуми ЈП

 

- подружница Голак-2

411-266

Макпетрол

 

- бензинска пумпа

411-854, 413-221

Матична библиотека Илинден

412-615

МВР на РМ

 

- УВР Делчево

411-445

- граничен премин

412-101

Министерство за одбрана

- ПЕ Делчево

411-894

Министерство за образование и физичка култура-ОЕ Делчево

410-901

Министерство за урбанизам,градежништво, сообраќај и екологија-ПЕ Делчево

411-487

Министерство за Стопанство на РМ

 

- ПЕ Делчево

412-106

Министерство за финансии на РМ - управа за приходи

412-142

Министерство за здравство на РМ

 

- ФЗО-ПС Делчево

410-928

Министерство за труд и социјална политика

 

- ПЕ Делчево

411-733


Н

Народна техника

411-714


О

Општина Делчево

411-101

Одмаралиште Голак

412-344

Општинска синдикална организација

411-886

Основен суд

411-288, 411-127

Основно јавно обвинителство

411-882

Основно јавно правобранителство

411-862

Отпад ДОО

411-336

ОУ „Ванчо Прке“

411-119

ОУ „Св.Климент Охридски“

410-920


П

Полет АД

411-141,411-570

- превоз на стока и патници, шпедиција, промет и туризам во земјата и странство

 

Р

Радио телевизија Делчево

411-705, 411-603

Радио Пинк

413-111


С

Совет на Гоцеви денови

410-916

Сојуз на пензионери

411-706

Сон-продажба на погребални предмети

411-748

СДСМ-Делчево

411-104

Стопанска банка АД

 

- филијала Делчево

411-454, 411-114


Т

ТВ Далма 2000

 

- кабловска телевизија

412-206


Ф

Фонд за ПИОМ

410-928


Х

Хотел Македонија

411-716


Ц

Царинарница

412-153

- граничен премин

 

Царински терминал

411-892

Центар за социјални грижи

411-736

Црвен крст

412-010

Црква „Св.Богородица“

411-142НАЈНОВИ ВЕСТИ