Delcevo - Makedonija
ГЛАВНО МЕНИ
•  Општи информации
•  Инфраструктура
•  Демографија
•  Клима
•  Култура
•  Историјат
•  Телефонски именик
•  Спорт
•  Галерија
 
•  FORUM
•  CHAT
 
•  Контакт
•  Impressum
•  Линкови
 Клима
 
Климатски услови
 
Климата во Општина Делчево е континентална источно-европска со модифициран плувиометриски режим. Просечната годишна температура во Делчево изнесува 10,7°С, со апсолутен минимум од -26°С и апсолутен максимум од 37°С, додека на планините просечната годишна температура паѓа до 3,5°С. Најтопол месец е август, а најстуден е месец јануари. Пролетта е секогаш постудена од есента.

Облачноста не е голема, така што во годината доминираат сончеви и ведри денови. Просечните годишни количини на врнежи во Делчево изнесуваат 548 мм, а на планините над 1.600 м.н.в. и до 1.000 мм. Врнежите, иако се релативно ниски, нивниот распоред во вегетациониот период (април-септември) е поволен и изнесува над 50% од вкупните годишни врнежи.

Вегетациониот период со температура повисока од 10°С трае 191 ден во текот на годината. Ваквата поволна клима овозможува виреење на разни растенија, а воедно претставува и многу погоден природен услов за развој на туризмот во овој крај.

Вегетациониот период со температура повисока од 10°С трае 191 ден во текот на годината. Ваквата поволна клима овозможува виреење на разни растенија, а воедно претставува и многу погоден природен услов за развој на туризмот во овој крај.

 

 
Средните месечни температури во Делчево за период од 30 години се како на табелата:
 
 
Годишната амплитуда изнесува 22,3°Ц.
Овие податоци ни укажуваат дека во овој реон има доста сончеви денови. Сончевите денови се застапени во вегетациониот период од месец април до месец септември. Просечната годишна температура во Делчево изнесува 10,7°Ц, со апсолутен минимум од -26°Ц и апсолутен максимум од 37°Ц.


НАЈНОВИ ВЕСТИ