Delcevo - Makedonija
ГЛАВНО МЕНИ
•  Општи информации
•  Инфраструктура
•  Демографија
•  Клима
•  Култура
•  Историјат
•  Телефонски именик
•  Спорт
•  Галерија
 
•  FORUM
•  CHAT
 
•  Контакт
•  Impressum
•  Линкови
 Инфраструктура
Водовод

Градот Делчево се снабдува со вода за пиење од атарот на село Тработивиште, каде има изградено водозафат на река Лошана, бунар и филтер станица. Поголем број од руралните населби се снабдуваат со вода преку локалните селски водоводи и чешми. Со цел за долгорочно решавање на водоснабдувањето на градот Делчево, во фаза на изградба е брана и акумулација на река Лошана. Овој хидросистем ќе обезбедува водоснабдување и за сите попатни населби во насока на општинскиот центар.
 

Комунална инфраструктура

Во градот Делчево одведувањето на комуналните отпадни води се врши заедно со атмосферските води преку постојната канализациона мрежа. Во тек е изработка на техничка документација за изградба на станица за пречистување на отпадни води. Планирано е кон пречистителната станица да се приклучат и селата Габрово и Звегор. Останатите селски населби не располагаат со канализациони системи, поради што за поголемите од нив се подготвува изградба на посебни канализациони системи и автономни станици за прочистување на отпадни води.
 

Енергетска инфраструктура

Општина Делчево е поврзана со електро-енергетскиот систем на Република Македонија преку 110 КВ далновод Кочани-Македонска Каменица-Делчево-Берово. Преку локалниот електродистрибутивен систем се обезбедува високо квалитетно и стабилно снабдување со електрична енергија на градот Делчево и на сите селски населби во општината.
 

Телекомуникациска поврзаност

Телекомуникациската поврзаност на општината со останатите региони на Република Македонија и со странство е добра.
 

Патна мрежа

Постојната мрежа на патишта со пропратната опрема и објекти овозможува релативно добар и безбеден сообраќај на целиот простор на општината. Со квалитетно изградени асфалтирани патишта се опфатени скоро сите населби, со исклучок на некои селски населби од разбиен тип.

Handwerker  
НАЈНОВИ ВЕСТИ